ENOVA
Energikartlegging

SASTECH er til en hver tid oppdatert på de ulike støtteordningene.
Vi bistår med kartlegging/- tiltakstøtte søknader

1. ENERGIKARTLEGGINGSRAPPORT

Kartleggingen resulterer i en rapport som gir byggeier eller leietaker en faktabasert
oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial.

2. KOMPLETT LEVERANSE

SASTECH AS som totalleverandør har kompetanse til å:

  • Gjennomføre befaring
  • Utarbeide tilbud og besparelser per tiltak
  • Prosjektlederrolle under installasjon
  • Gi tilbud om optimal drift av anlegg med en driftsgaranti

Investeringsvalg:

  • Kunde investerer selv
  • SASTECH AS tar hele investeringen

3. VEIEN VIDERE

SASTECH AS bistår kunden i hele prosessen fra kartlegging, løsning, kostnadsestimat, lønnsomhet og finansieringsmodeller.

Når dere senere vil investere i energitiltak vil kartleggingsrapporten fungere som et beslutningsunderlag, som beskriver anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge, kostnadsestimat, lønnsomhet og anbefalte finansieringsmodeller.

Eventuelt utføre søknad på vegne av virksomheten.

KATEGORIER

  • Energireduksjonstiltak
  • Effektreduksjonstiltak
  • Energiomlegging
  • Energi og varmeproduksjon