ENOVA
Energikartlegging

SASTECH er til en hver tid oppdatert på de ulike støtteordningene.
Vi bistår med kartlegging/- tiltakstøtte søknader

Enova-støtte image

ENERGIKARTLEGGINGSRAPPORT

Energieffektivisering fører til lavere energikostnader og gjør bygg mer attraktive. En energikartlegging gir dere en detaljert oversikt, som muliggjør valg av de mest fordelaktige investeringene. Kartleggingen produserer en rapport som tilbyr byggeier eller leietaker en faktabasert vurdering av byggets nåværende energistatus og potensialet for forbedringer.

Kartleggingen beskriver det aktuelle energiforbruket i bygget og foreslår tiltak for å minske energiutgiftene. For yrkesbygg, borettslag, og sameier kan det å utnytte Enova-støtte og implementere tiltak for energieffektivisering føre til betydelige økonomiske besparelser.

KOMPLETT LEVERANSE

SASTECH AS som totalleverandør har kompetanse til å:

  • Gjennomføre befaring
  • Utarbeide tilbud og besparelser per tiltak
  • Prosjektlederrolle under installasjon
  • Gi tilbud om optimal drift av anlegg med en driftsgaranti

Investeringsvalg:

VEIEN VIDERE

SASTECH AS bistår kunden i hele prosessen fra kartlegging, løsning, kostnadsestimat, lønnsomhet og finansieringsmodeller. Når dere senere vil investere i energitiltak vil kartleggingsrapporten fungere som et beslutningsunderlag, som beskriver anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge, kostnadsestimat, lønnsomhet og anbefalte finansieringsmodeller.


Eventuelt utføre søknad på vegne av virksomheten.