Teknologi

SASTECH vurderer og benytter alle former for energikilder, poenget er behovstyring av riktig energikilde til riktig formål

Fjernvarme

“Fjernvarme er kort og godt utnyttelse av overskuddsenergi fra ulike industrier, avfallsbrenning, skogdrift, sjø, biogass og deponi – energi som ellers ville gått til spille”
Fjernvarme har derfor en nøkkelrolle i vår felles kamp for å minske utslippene av klimagasser. Våre felles forpliktelser til å redusere egne klimafotavtrykk finnes i et globalt perspektiv i forhold til Parisavtalen, gjennom handlingsplaner i kommunale energi- og klimaplaner, samt helt ned på det enkelte bygg- og nærings nivå.
Gjennom SASTECH kan denne energien overføres og selges som varme gjennom et fjernvarmenett eller kjøling via et fjernkjølenett, til boliger og næringsbygg i samfunnet vårt. Næringsbygg og industri kan overføre sin overskuddsenergi tilbake i samme nett.
Fjernvarme kan brukes til mer enn varming og kjøling. Gatevarme, byggvarme og hvitevarer er også gode bruksområder. Ved å erstatte strøm som energikilde, bidrar fjernvarme til at vi frigjør kapasitet i strømnettet til elektrifisering av samfunnet. Fjernvarme har derfor en sentral rolle i overgangen til en mer sirkulær økonomi.

Termisk Energilagring

Termisk energilagring gir en ren, effektiv og fleksibel måte å lagre varme på

Termisk energilagring er et viktig tema når vi snakker om grønn omstilling, og utviklingen av teknologier for både varm og kald termisk energilagring vil kunne sørge for kostnadseffektiv lagring av store mengder energi, lavere energiforbruk og lavere utslipp i industrisektoren.
Omtrent halvparten av verdens energibehov er i form av termisk energi, enten som oppvarming, kjøling eller damp.
For industrien er andelen enda høyere, om lag 80%, og mye av dette energibehovet er dekket ved bruk av fossil energi. Den enkleste måten til fossilfri produksjon av industriell prosessvarme er gjennom elektrifisering, men direkte elektrifisering vil kreve stor økning i nettkapasitet og fornybar kraftproduksjon. Gjennom SASTECH kan dette unngås ved å installere teknologier for mer effektiv lagring av termisk energi, noe som vil gi muligheten for industrien til å jevne ut laster og flytte lastene til perioder med overskudd av fornybar kraft i nettet.
Termisk energi brukes til å produsere elektrisitet, varme bygninger og varmtvann, og for å drive industrielle prosesser. Det er avgjørende å utnytte denne energien på en bærekraftig måte for å redusere vårt avtrykk på miljøet og sikre en mer bærekraftig fremtid.
Vi har høy kompetanse på å utnytte spillvarme og bioenergi, og kan hjelpe til å identifisere de mest bærekraftige og økonomiske løsningene for energilagring eller kjøling. Våre energibrønner kan utnytte geotermisk varme, kjøling, og våre energisentraler er skreddersydd for å dekke spesifikke energibehov.

Inneklima Regulering

“Digital klimaregulering som tilpasser luftkvaliteten og varmebalansen i bygget, reduser energibruken uten at det går på bekostning av inneklimaet”
Det er viktig å kontinuerlig justere inneklima etter behov basert på sanntidsdata for å oppnå maksimale energibesparelser. Her kommer SASTECH sin unike styringstrategi inn i bildet. Våre behovsstyrte anlegg balanserer luft og varme ved hjelp av avanserte sensorer som måler kvaliteten på luft og varmebalansen i bygget. Denne dataen blir sendt til SASTECH Skyen der våre energieksperter, i samhandling med vår styringsstrategi, optimaliserer resultatet.
Det holder ikke bare å installere et behovsstyrt klimasystem dersom man ønsker et anlegg som bidrar til godt inneklima og optimal energibruk. Det viktigste er å se på helheten og regulere klima i sanntid etter faktisk behov. Dette er en viktig årsak til at mange ikke oppnår ønsket energibesparelse eller tilfredsstillende inneklima. SASTECHs Digitale Styringstrategi løser dette problemet og låser opp betydelig større besparelse muligheter over tid.

Slik reguleres luftmengden

Sensorene gir direkte tilbakemelding på om luftmengden er tilstrekkelig i forhold til behovet og om reguleringen virker som tiltenkt. Våre sensorer måler tilstedeværelse, temperatur og forurensningskonsentrasjon, som CO2. Ved behovsstyring reguleres luftmengden ved hjelp av enten trykkstyring eller spjeldoptimalisering. Systemoppbygning, vifteregulering og innregulering av ventilasjonsanlegget er forskjellig for trykkstyrte og spjeldstyrte anlegg.

Optimal varmeregulering

For å oppnå optimal varmeregulering er SASTECH totalt avhengig av en helhetlig energi styringsstrategi på bygget, samt å genere prognoser ut ifra avanserte faktorer som værvarslinger fra Yr og spotpris prognoser fra Nordpool. For å oppnå maksimal energibesperalse holder det ikke å bare reagere til sanntidsdata, men det gjelder å forutse behov frem i tid, strømpriser og været utenfor bygget.

Varmegjenvinning

Minst 80 % gjenvinning!

Varme i brukt luft overføres til frisk luft ved hjelp av en varmegjenvinner, og dette senker energibehovet til oppvarming. Varmegjenvinneren overføre bare varme, og blander i svært liten grad frisk luft og brukt luft. Kravene til energieffektiviteten vår tar utgangspunkt i minst 80 % årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad. I tillegg til varmegjenvinner kan ventilasjonsaggregatene ha et ettervarmebatteri (elektrisk eller vannbårent) slik at temperaturen kan heves til ønsket nivå.
Siden ventilasjonsanlegget har et felles luftinntak, kan frisk uteluft filtreres der før den forvarmes og sendes inn i bygget.

Fordeler med balansert ventilasjon:

  • Gir god kontroll på luftmengdene i et bygg.
  • Gjør det mulig å gjenvinne varme fra brukt luft, og dermed spare energi til oppvarming.
  • Tilluft kan forvarmes når det er behov, og dette hindrer trekkproblemer der lufta sendes inn i rommene.
  • Felles luftinntak gjør det mulig å filtrere utelufta før den fordeles i bygget.
  • Kan jevne ut forskjeller i temperatur og luftfuktighet mellom ulike rom.
Hovedfordelen er at det gir bygget et bedre inneklima fordi den brukte luften kontinuerlig trekkes ut og erstattes med frisk renset luft. Siden cirka 80 prosent av varmeenergien fra avtrekksluften gjenvinnes, er det også en energibesparende løsning. For oss i SASTECH er likevel ikke en virkningsgrad på 80% nok. Ved å utvikle et ventilasjonsaggregat med innebygd varmepumpe har nemlig resultatet blitt en ekstremt energieffektiv løsning. Det geniale er at du her får to separate systemer for varmegjenvinning:

Først gjenvinnes varmen i fraluft varmepumpen, og så i den roterende varmeveksleren.

Dermed gjenvinnes altså luftens varmeenergi, i stedet for at den går til spille. Den årlige effektiviteten av varmegjenvinningen til ventilasjonsaggregatet kan dermed komme opp i over 90%, og kombinert med varmepumpens varmefaktor (COP = 3 – 4,5) blir resultatet et ekstremt energibesparende system.
“Det gir resultater du bør merke deg - uansett om du skal bygge nytt eller oppgradere ditt eksisterende bygg”

Gass & Oljefyr

Hvordan virker det?

En oljebrenner er en del festet til et oljefyr, varmtvannsbereder eller kjele. Den gir tenning av fyringsolje/biodiesel som brukes til å varme enten luft eller vann via en varmeveksler. Drivstoffet forstøves til en fin spray vanligvis ved å tvinge den under trykk gjennom en dyse som gir den resulterende flammen en spesifikk strømningshastighet, sprayvinkel og mønster. Denne sprayen tennes vanligvis av en elektrisk gnist med luften som tvinges gjennom enden av et sprengningsrør til en vifte drevet av oljebrennermotoren. Drivstoffpumpen drives vanligvis via en kobling som forbinder akselen og motoren. Oljebrennere inkluderer også forbrenningssikre enheter for å forhindre forbrenning som ikke er under kontroll.
Vi gjenbruker og optimaliserer
Betydelige mengder gass og olje blir benyttet til oppvarming av bedrifter, dette er både dyrt og lite energieffektivt. Våre energispesialister optimaliserer og gjennbruker systemene på en mer effektiv måte, så lenge anlegget fungerer blir det stående og implementert i vår energistyringstrategi. Det betyr at det benyttes enten som spisslast eller back-up.
I noen tilfeller er det smart å stoppe helt med fyring av olje, men det betyr ikke at selve oljetanken ikke fortsatt er nyttig! Vi spesialiserer oss på å installerer fornybare oppvarmingsløsninger og med en så stor tank er det mulig å rense den for olje, for å så fylle den med vann. Deretter kobler vi på en varmepumpe og gjenbruker hele tanken som et termisk energilagringssystem.
Lær mer om dette fra vår prosjektleder Pål Solberg

Varmeveksler

Varmeveksler er en innretning som gjør det mulig å overføre varme mellom to væske- eller gasstrømmer med forskjellig temperatur. Våre varmevekslere kan anvendes i både tung og lett industri, for veksling av energi i kjøle- og fryselagre og for oppvarming av større bygninger.
Virkningsgraden til en varmeveksler kan beskrives i form av temperaturvirkningsgrad, det vil si hvor mye av varmen (eller kulden) i fraluften som overføres til tilluften, enten via direkte varmeveksling eller via væskesystemer.

Hvordan fungerer varmeoverføringen?

Varmeoverføringen skjer ved å lede den ene strømmen gjennom ett eller flere parallelle rør som omstrømmes av den andre på langs eller på tvers. For å få god varmeutveksling bør strømmen være så rask at den blir turbulent. Varmeveksleren kan også bestå av bare ett rør hvor de to komponentene vekselvis ledes inn, mens varmen lagres i rørets vegger. Hvis komponentene ikke er blandbare, kan man la dem strømme forbi hverandre i direkte kontakt, for eksempel gass som bobler gjennom en væske. Utfordringen er å oppnå høyeste mulige virkningsgrad med laveste mulige trykkfall.

Talesun Solcellepanel

Watt

670 W

Temperatur

-40°C +85°C

Dimensjoner

2384*1303*35 mm

Garanti

25-år Ytelsesgaranti

Design

Svart Monokrystall
Tosidig panel
Vantett

Sertifikasjoner

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001


En Bærekraftig Energiløsning


Utløs solens potensiale med våre avanserte solcellepaneler, skreddersydd for større næringsbygg. Disse panelene er mer enn bare høytytende og pålitelige; de symboliserer også morgendagens bærekraftige energiløsninger for forretningsverdenen. Ved å benytte den nyeste teknologien sikrer våre solcellepaneler maksimal utnyttelse av sollys, omformet til verdifull elektrisitet, og dette garanterer topp strømproduksjon selv på steder med begrenset sollys.

Kvalitet og robusthet er kjerneverdier i våre produkter. Med førsteklasses materialer kan våre solcellepaneler stå imot selv de tøffeste klimatiske forhold, samtidig som de har lang levetid med lite behov for vedlikehold. I tillegg tilbyr våre paneler en sømløs integrering, enten det er til nybygg eller som en oppgradering av eldre bygninger, sikrer de allsidighet tilpasset ethvert næringsbyggs behov.

Med de stigende kostnadene for elektrisitet gir solcellepaneler ikke bare betydelige kostnadsbesparelser over tid, men de bidrar også til å redusere avhengigheten av nettet og ikke-fornybare energikilder. Ved å produsere sin egen, rene energi, kan bedrifter redusere sitt karbonavtrykk og ta aktiv del i bekjempelsen av klimaendringer. I tillegg kan integrering av solcellepaneler forbedre eiendomsverdien av næringsbygg, ettersom bærekraft tiltrekker seg flere potensielle kjøpere og leietakere.